Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN HURTOWNI

Regulamin hurtowni internetowej MACROVITA-HURT.pl
(obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r.)

I. Dane firmy i postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem hurtowni internetowej MACROVITA-HURT.pl (dalej „Hurtownia”), oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

2. Hurtownia oraz strona internetowa www.macrovita-hurt.pl są własnością firmy MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Markach przy ul. Ceglanej 8, 05-270 Marki, NIP: 125-079-74-83, NIP EU: PL1250797483, REGON: 140804320, zwanej dalej "Sprzedawcą".

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupów na cele związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, zarejestrowany w systemie internetowym Hurtowni jako klient hurtowy, uprawniony do nabywania towarów lub usług dostępnych w ramach systemu internetowego Hurtowni, nie będący konsumentem, który zawiera z Hurtownią umowę sprzedaży na odległość. Przez umowę sprzedaży na odległość rozumie się umowę sprzedaży towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawieraną za pośrednictwem Sklepu. Sprzedawca może uzależnić możliwość składania zamówień w Hurtowni od spełnienia warunków wskazanych na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności założenia przez Kupującego konta w systemie internetowym Hurtowni i przekazania Sprzedawcy odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Warunkiem rejestracji w Hurtowni jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Hurtowni, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Hurtowni oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.

II. Ceny i oferta

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Hurtowni są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny netto oraz ceny brutto produktów oferowanych w Hurtowni wyrażone są w polskich złotych i jeśli są cenami brutto, to z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są w aktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Hurtowni.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w odrębnym cenniku nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, i nie może stanowić podstawy do roszczeń względem Sprzedawcy. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Hurtowni, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Sprzedawcę. Rabaty nie sumują się, chyba że informacja dotycząca szczegółów uzyskania rabatu stanowi inaczej.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Hurtowni, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.

8. Sprzedawca może prezentować na stronach internetowych Hurtowni cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Hurtowni.

9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez Sprzedawcę za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Sprzedawca nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Hurtowni jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.

10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w Hurtowni.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen produktów.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Działalność handlowa Sprzedawcy prowadzona jest za pośrednictwem Hurtowni, tj. serwisu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, dostępnego pod adresem elektronicznym http://www.macrovita-hurt.pl. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów/usług/treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) sprzedawanych w Hurtowni,
b) dokonywanie rejestracji i korzystanie z konta w ramach Hurtowni,
c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
d) przesyłanie wiadomości e-mail (uzupełnionych dodatkowo poprzez wiadomości SMS), w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Zamówienia w Hurtowni mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Hurtowni lub w sposób opisany poniżej. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Hurtowni, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Hurtowni na adres poczty elektronicznej
info@macrovita-hurt.pl;
b) telefonu – poprzez kontakt z infolinią pod numerem +48 (22) 379 70 72, w godzinach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni;
c) telefonu komórkowego lub innych urządzeń mobilnych – poprzez stronę internetową, o której mowa w punkcie 1, lub aplikację mobilną, o ile jest ona możliwa do pobrania w sposób wskazany na stronach informacyjnych Hurtowni.

3. Korzystanie z Hurtowni jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa, tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji,
b) dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.

4. W celu skorzystania z Hurtowni za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Hurtowni. Zamówienie może zostać anulowane przez obsługę Hurtowni, bez dodatkowej informacji, jeśli nie jest spełniony warunek minimalnej wartości zamówienia, o którym mowa powyżej.

6. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji w Hurtowni przez Sprzedawcę. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Hurtowni. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Kupujący do czasu przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Hurtowni ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Hurtowni.

7. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3 (trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.

9. Kupujący otrzymuje potwierdzenie otrzymania danych, o których mowa w punkcie 6, oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o ile realizacja zamówienia jest możliwa. Kupujący ma dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto na stronach internetowych Hurtowni.

10. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie własnym lub u dostawców), obsługa Hurtowni może odjąć niedostępne produkty z zamówienia bez uprzedniego informowania Kupującego i przystąpić do realizacji pozostałej części zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę.

11. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja, o której mowa w punkcie 10, Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą lub nadpłaconą przez Kupującego w sposób, o którym mowa w cz. V punkt 7 Regulaminu. Zwrot wpłaty następuje bez odsetek.

12. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przyjęcia zamówienia w Hurtowni do realizacji.

13. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę danego zamówienia do realizacji. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Hurtowni jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.

14. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata”, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.

15. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.

16. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Hurtowni lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

18. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez Sprzedawcę, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.

19. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania i opłacenia. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania i opłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

20. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, sporządzana zgodnie z danymi przekazanymi podczas składania zamówienia.

21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Zasady anulowania zamówień

1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni. Za każde anulowanie zamówienia po przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, może być przez Sprzedawcę naliczona opłata w postaci kary umownej w wysokości 10% wartości zamówienia (z kosztami dostawy), wyrażonej w kwotach brutto, jednak nie mniej niż 100 (sto) złotych, na co Kupujący wyraża zgodę.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.

3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie zostanie dokonana wpłata na rzecz Sprzedawcy w pełnej wysokości pozwalającej na realizację zamówienia.

4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana w imieniu Kupującego lub wróci do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Sprzedawcy również w przypadku działania siły wyższej, awarii lub błędów systemów informatycznych i urządzeń komputerowych, w tym utraty danych niezbędnych dla realizacji zamówienia, włamania na stronę internetową Hurtowni lub innej nieautoryzowanej ingerencji osób trzecich.

V. Formy płatności

1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:

a) przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
b) gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki, odpowiednio – na poczcie lub kurierowi, albo
c) innymi metodami płatności – zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Hurtowni.

2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Hurtowni. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności. Sprzedawca może pobierać dodatkowe opłaty z tytułu skorzystania przez Kupującego z wybranej formy płatności. Informacje o opłatach są podawane na stronach internetowych Hurtowni.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.

4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki lub dokonania pełnej wpłaty przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.

6. Wszelkie wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności pokrywają koszty wszelkich opłat, brakujących wpłat i ewentualnych kar, o których mowa w Regulaminie, w szczególności kary umownej za anulowanie zamówienia, o której mowa w cz. IV punkt 1 Regulaminu, a w dalszej kolejności są zaliczane na poczet zapłaty za zamówienie Kupującego. Sprzedawca w szczególności ma prawo do zaliczenia wpłaty Kupującego na poczet opłacenia zamówienia złożonego wcześniej niż zamówienie którego wpłata dotyczy.

7. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Hurtowni. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Hurtowni i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Hurtowni (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub – wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego – zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

8. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

VI. Zasady dostawy zamówień

1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.

2. Sprzedawca może dostarczać zamówione produkty w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.

3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub dostawa taka zostanie z Kupującym uzgodniona w inny sposób.

4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedawcę, określone są na stronie internetowej Hurtowni. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Hurtowni.

5. Dokonując zakupu Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.

6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Hurtowni.

7. Przesyłki z zamówieniem mogą być ubezpieczone w zakresie i na warunkach wskazanych na stronie internetowej Hurtowni.

8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt do obsługi Hurtowni. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sprzedawcę przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym Hurtownię. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym lub na odpowiednim potwierdzeniu odbioru zamówionych produktów (w przypadku odbioru osobistego), jest traktowane jako potwierdzenie jej zgodności z treścią zamówienia.

VII. Gwarancja, niezgodność towaru z umową, rękojmia

1. Produkty oferowane w Hurtowni przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i mogą być objęte gwarancją producenta na zasadach określonych w tej gwarancji.

2. Kupującemu przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.

3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:

a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych); Rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic w prezentowanym towarze, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. kolor, proporcje, itp.), nie mogą być przyczyną ewentualnych reklamacji;
c) inna pojemność produktu prezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronach internetowych Hurtowni;
d) zmiany szaty graficznej opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
e) uszkodzenie towaru wynikające z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania, lub zagubienie, bądź uszkodzenie zamówionego towaru w trakcie transportu po jego przekazaniu przez Sprzedawcę firmie zewnętrznej w celu dostarczenia do Kupującego;
f) inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Sprzedawca nie odpowiada.

4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru w Hurtowni. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres Hurtowni: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawca przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.

9. Kupujący i Sprzedawca wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Hurtowni.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Hurtowni Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki, mailowo pod adres info@macrovita-hurt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Hurtowni.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje o administratorze danych osobowych, zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://www.macrovita-hurt.pl/polityka-prywatności.

X. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych

Znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Hurtowni, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedawca nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązany lub wspierany przez podmioty, którym one przysługują.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane w Hurtowni jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Hurtowni (np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, itp.). Sprzedawca nie gwarantuje, że dane zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, nie zawierają uchybień lub błędów, a także że są aktualne lub odpowiadają zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca nie odpowiada również za ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Hurtowni, a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).

2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Hurtowni jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.

3. Sprzedawca może pozbawić użytkownika Hurtowni lub Kupującego prawa do korzystania z Hurtowni, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Hurtowni, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Hurtowni lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Hurtowni lub Kupujący:

a) podał w trakcie rejestracji w Hurtowni dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Hurtowni naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Hurtowni,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy,
d) anuluje zamówienia składane w Hurtowni.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).

5. Ze względu na fakt, że Hurtownia prowadzi sprzedaż wyłącznie dla Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie.

6. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym https://www.macrovita-hurt.pl/regulamin, również jako plik dostępny w każdym czasie - możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku - pod adresem https://www.macrovita-hurt.pl/regulamin.pdf oraz w wersji pisemnej pod adresem: MultiBOX24.pl, ul. Ceglana 8, 05-270 Marki.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 1 (jeden) dzień od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie https://www.macrovita-hurt.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem www.macrovita-hurt.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę MultiBOX24.pl Krzysztof Wojno oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel